Crumbel

Privacyverklaring

www.crumbel.be wordt beheerd door NV Crumbel.

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interacties met u als bezoeker van onze website, als bezoeker van onze winkels, als klant, als (potentiële) leverancier of als sollicitant zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna genoemd ‘GDPR’).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit weke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

Deze verklaring heeft betrekking op zowel online als offline gegevensverzameling.

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten.

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 10).

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking
  De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

NV CRUMBEL
Heerweg 11
8400 Oostende
Ondernemingsnummer 0604.974.053

Hierna genoemd ‘CRUMBEL’.

Indien u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 11.
2. Doel van de verwerking
CRUMBEL verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van hoe en waarom u met CRUMBEL communiceert.

Rekrutering
Wanneer u spontaan solliciteert of reageert op één van onze vacatures, dan verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op het verder afhandelen van het aanwervingsproces. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor de positie. Dit belang wordt steeds afgewogen tegenover uw belang als sollicitant.

Leverancierbeheer
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze contactpersoon bij u als leverancier. Dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en CRUMBEL of kadert in ons gerechtvaardigd belang, zijnde het efficiënt in contact treden met onze leveranciers.

Klantenbeheer
Wanneer je optreedt als contactpersoon bij één van onze klanten dan houden wij uw contactgegevens bij zodat wij u rechtstreeks kunnen contacteren. Het gaat hierbij om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Klantenservice
Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst verwerken wij eveneens uw persoonlijke contactgegevens teneinde uw vragen te beheren en eventuele klachten te behandelen.

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

 1. Ontvanger van uw persoonsgegevens

Voor de doeleinden zoals hoger omschreven verwerken wij volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mail, adres, telefoonnummer en fax.

Daarnaast kunnen wij beroep doen op andere partijen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten. Deze derde partijen kunnen hierdoor toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Zo kunnen onze IT-, cloud- en softwareleveranciers toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of ondersteuning.
Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie zoals bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of aandelen.

 1. Bewaartermijn
  CRUMBEL houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op CRUMBEL rust.

 2. Doorgifte buiten de EU/EER
  CRUMBEL geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

 3. Geautomatiseerde besluitvorming
  CRUMBEL neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.

 4. Beveiligingsmaatregelen
  CRUMBEL verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

 5. Wat zijn uw rechten?
  U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 9.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

 1. Recht op inzage en correctie
  Indien u wil weten welke persoonsgegevens CRUMBEL van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.

 2. Recht op verwijdering en beperking
  U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door CRUMBEL. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.
  Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

 3. Recht van bezwaar
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 5. Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door CRUMBEL gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

 6. Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door CRUMBEL.

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  contact@apd-gba.be

 7. Contact
  Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door CRUMBEL, onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 8 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

 1. Wijzigingen
  Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op <www.crumbel.be/privacy>
Belgium